ایرسپراتور

متن عنوان ثانویه دلخواه برای برگه ها

ایرسپراتور

ایرسپراتور(Air separator)

وجود اکسیژن در آب سیستمهاي مدار بسته (مانند آبگرم دیگ – آب سرد چیلر – آب در گردش مبدلها و…) سبب ایجاد ضایعاتی مانند كاويتاسيون د رتجهیزات انتقال و پمپاژ و ایجاد حفره در دیگهای آبگرم می گردد. روش جدید و مؤثر عمل جداسازی هوا برای سیستمهای مدار بسته استفاده از یک دستگاه جداکننده هوا می باشد. دستگاه جداکننده هوا (Air Separator) قادر است با ایجاد یک جریان گردابی با سرعت آرام و استفاده از نیروی گریز از مرکز، مایع (آب) را از گاز (هوا) تفکیک نماید.
جریان گردابی و نیروهای گریز از مرکز کمک می نمایند تا سیال گاز(هوا) به دلیل جرم حجمی کمتر، از طریق یک کلکتور خاص که در مرکز جریان گردابی قرار دارد به منبع انبساط انتقال و سپس به خارج از مدار بسته هدایت شوند.

1-300x450

جهت دانلود و مشاهده اطلاعات کامل این محصول بر روی عکس و یا لینک زیر کلیک کنید.

14

quick-download-media-file-image

Model Capacity

GPM

DIMENSIONS IN INCHES Strainer

FreeArea

Sq.Inches

Approx.

Shpg

Wt.Lbs.

Size of

Tangential

Openings

A B C D E F G H J K
R-2 ۵۶ ۲ NPT ۱۵ ۷/۸ ۷ ۴ ۴ ۷/۸ ۶ ۵/۸ ۷ ۳/۸ ۲ ۱ ۱ ۹ ۳۲ ۵۵
R-2½ ۹۰ ۲½ ۱۷ ۱/۸ ۷۱/۲ ۴½ ۵ ۵/۸ ۸ ۳/۸ ۹ ۳/۴ ۲ ۵/۸ ۴۵ ۹۰
R-3 ۱۹۰ ۳ ۲۵ ۱۱/۱۶ ۸ ۹ ۵/۸ ۸ ۱/۱۶ ۱۰ ۳/۴ ۱۶ ۳/۴ ۳ ۱۱/۱۶ ۱¼ ۱۲ ۶۶ ۹۵
R-4 ۳۰۰ ۴ Flanged ۳۰ ۳/۴ ۱۰ ۱۱ ۱/۴ ۹ ۱/۲ ۱۲ ۳/۴ ۲۰ ۱/۲ ۴ ۱/۸ ۱½ ۲ ۱۴ ۱۴۰ ۱۶۵
R-5 ۵۰۰ ۵ ۳۶ ۱/۸ ۱۲ ۱۳ ۳/۱۶ ۱۰ ۱۵/۱۶ ۱۶ ۲۳ ۳/۴ ۵ ۱/۴ ۱۷ ۲۲۰
R-6 ۷۰۰ ۶ ۴۲ ۳/۴ ۱۴ ۱۵ ۱/۲ ۱۳ ۱/۴ ۱۸ ۲۵ ۳/۴ ۵ ۱۱/۱۶ ۱۹ ۲۲۰ ۳۰۰
R-8 ۱۳۰۰ ۸ ۵۳ ۱۱/۱۶ ۱۸ ۱۹ ۱/۴ ۱۶ ۹/۱۶ ۲۴ ۳۱ ۳/۴ ۷ ۱۱/۱۶ ۲ ۲۳ ۳۱۰ ۴۶۰
R-10 ۲۰۰۰ ۱۰ ۶۴ ۵/۸ ۲۲ ۲۲  ۹/۱۶ ۲۰ ۱/۱۶ ۳۰ ۳۷ ۳/۴ ۹ ۵/۸ ۲۸ ۴۳۵ ۸۶۰
R-12 ۲۷۵۰ ۱۲ ۷۶ ۱۵/۱۶ ۲۷ ۲۷۵/۱۶ ۲۲ ۵/۸ ۳۶ ۴۶ ۳/۴ ۱۱ ۵/۸ ۳۴ ۵۹۰ ۱۲۰۰
R-14 ۳۴۰۰ ۱۴ ۸۹ ۳/۸ ۳۱ ۱/۲ ۳۱۳/۴ ۲۶ ۱/۸ ۴۲ ۵۴ ۱/۲ ۱۴ ۳۲ ۷۱۵ ۱۷۸۰
R-16 ۴۴۰۰ ۱۶ ۱۰۲ ۳/۸ ۳۶ ۳۶ ۱/۸ ۳۰ ۱/۴ ۴۸ ۶۲ ۱/۲ ۱۶ ۳۶ ۹۱۹ ۲۴۲۵
R-18 ۵۲۰۰ ۱۸ ۱۲۳ ۴۰ ۱/۲ ۴۴ ۳/۴ ۳۷ ۳/۴ ۵۴ ۷۰ ۱/۴ ۱۸ ۵۲ ۱۵۲۱ ۳۴۱۰
R-20 ۶۳۰۰ ۲۰ ۱۳۵ ۷/۸ ۴۵ ۴۹ ۱/۸ ۴۱ ۳/۴ ۶۰ ۷۸ ۲۰ ۵۶ ۱۹۸۹ ۵۳۱۰
R-22 ۷۴۰۰ ۲۲ ۱۴۸ ۱/۸ ۴۹ ۵/۸ ۵۲ ۳/۴ ۴۵ ۳/۴ ۶۶ ۸۵ ۷/۸ ۲۲ ۶۰ ۲۳۲۲ ۶۴۰۰
R-24 ۸۵۰۰ ۲۴ ۱۵۹ ۳/۸ ۵۴ ۵۶ ۱/۸ ۴۹ ۱/۴ ۷۲ ۹۳ ۱/۲ ۲۴ ۶۴ ۲۸۴۱ ۷۵۳۰
RL-2 ۵۶ ۲ NPT ۱۵ ۷/۸ ۷ ۴ ۴ ۷/۸ ۶ ۵/۸ ۷ ۳/۸ ۲ ۱ ۱ N/A N/A ۵۰
RL-2½ ۹۰ ۲½ ۱۷ ۳/۸ ۷ ۱/۲ ۴ ۱/۲ ۵ ۵/۸ ۸ ۳/۸ ۹ ۳/۴ ۲ ۵/۸ ۶۵
RL-3 ۱۹۰ ۳ ۲۶ ۳/۸ ۸ ۱۰ ۵/۱۶ ۸ ۱/۱۶ ۱۰ ۳/۴ ۱۶ ۳/۴ ۳ ۱۱/۱۶ ۱۱/۴ ۸۵
RL-4 ۳۰۰ ۴ Flanged ۳۱ ۵/۸ ۱۰ ۱۲ ۱/۸ ۹ ۱/۲ ۱۲ ۳/۴ ۲۰ ۱/۲ ۴ ۱/۸ ۱۱/۲ ۱۰۰
RL-5 ۵۳۰ ۵ ۳۶ ۷/۱۶ ۱۲ ۱۳ ۱/۲ ۱۰ ۱۵/۱۶ ۱۶ ۲۳ ۳/۴ ۵ ۱/۴ ۱۶۰
RL-6 ۸۵۰ ۶ ۴۳ ۳/۱۶ ۱۴ ۱۵ ۱۳/۱۶ ۱۳ ۱/۴ ۱۸ ۲۵ ۳/۴ ۵ ۱۱/۱۶ ۲۰۵
RL-8 ۱۹۰۰ ۸ ۵۳ ۱۱/۱۶ ۱۸ ۱۹ ۱/۸ ۱۶ ۹/۱۶ ۲۴ ۳۱ ۳/۴ ۷ ۱۱/۱۶ ۲ ۴۰۰
RL-10 ۳۲۰۰ ۱۰ ۶۴ ۱۱/۱۶ ۲۲ ۲۲ ۵/۸ ۲۰ ۱/۱۶ ۳۰ ۳۷ ۳/۴ ۹ ۵/۸ ۶۳۰
RL-12 ۴۸۰۰ ۱۲ ۷۵ ۱/۸ ۲۷ ۲۵ ۳/۴ ۲۲ ۵/۸ ۳۶ ۴۶ ۳/۴ ۱۱ ۵/۸ ۹۸۰
RL-14 ۶۱۰۰ ۱۴ ۹۵ ۳۱ ۱/۲ ۳۵ ۲۸ ۱/۲ ۴۲ ۵۴ ۱/۲ ۱۴ ۱۷۰۰
RL-16 ۸۰۰۰ ۱۶ ۱۰۵ ۳/۴ ۳۶ ۳۸ ۱/۸ ۳۱ ۵/۸ ۴۸ ۶۲ ۱/۲ ۱۶ ۲۳۲۵
RL-18 ۹۷۰۰ ۱۸ ۱۲۳ ۴۰ ۱/۲ ۴۴ ۳/۴ ۳۷ ۳/۴ ۵۴ ۷۰ ۱/۴ ۱۸ ۳۲۷۵
RL-20 ۱۲۰۰۰ ۲۰ ۱۳۵ ۱/۲ ۴۵ ۴۸ ۵/۸ ۴۱ ۳/۴ ۶۰ ۷۸ ۲۰ ۵۱۴۰
RL-22 ۱۵۰۰۰ ۲۲ ۱۴۸ ۴۹ ۳/۸ ۵۲ ۵/۸ ۴۵ ۳/۴ ۶۶ ۸۵ ۷/۸ ۲۲ ۶۱۹۰
RL-24 ۱۷۰۰۰ ۲۴ ۱۵۹ ۱/۲ ۵۴ ۵۶ ۱/۸ ۴۹ ۱/۴ ۷۲ ۹۳ ۱/۲ ۲۴ ۷۲۵۰