دی اریتور

متن عنوان ثانویه دلخواه برای برگه ها

دی اریتور

دی اریتور(Deaerator) 

 دی اریتور دستگاهی است برای حذف اکسیژن آب و پیش گرمایش آب برای ورود به بویلر.

اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه ، منابع ذخیره آب داغ ، بویلر و پمپ ها می باشد در حالی که اگر این آب علاوه بر اکسیژن دارای کربن دی اکسید نیز باشد آن گاه PH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می شود. این نوع از خوردگی معمولا به صورت نقطه ای نفوذ می کند.دی اریتور در حقیقت وسیله ای است که برای جدا سازی گاز های نا محلول آب تغذیه در تولید بخار ، استفاده می شود.

جهت دانلود و مشاهده اطلاعات کامل این محصول بر روی عکس و یا لینک زیر کلیک کنید.

13

quick-download-media-file-image

OUTLET

CAPACITY

LBS./HR

STORAGE

LBS.

DIMENSIONS
A B C

Approx

D E F G H I M
۵,۰۰۰ ۱,۲۵۰ ۴′-۰″ ۳′-۰″ ۶′-۰″ ۱′-۶″ ۶′-۶″ ۲′-۱۰″ ۳′-۸″ ۴″ ۲′-۶″ ۲′-۶″
۹,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ۴′-۰″ ۳′-۶″ ۶′-۶″ ۱′-۶″ ۶′-۶″ ۲′-۱۰″ ۳′-۸″ ۴″ ۲′-۶″ ۲′-۶″
۱۸,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۴′-۰″ ۶′-۳″ ۹′-۳″ ۱′-۷″ ۶′-۶″ ۲′-۱۰″ ۳′-۸″ ۴″ ۲′-۶″ ۵′-۰″
۲۵,۰۰۰ ۴,۱۶۷ ۴′-۰″ ۸′-۹ ۱۱′-۹″ ۱′-۷″ ۶′-۶″ ۲′-۱۰″ ۳′-۸″ ۴″ ۲′-۶″ ۵′-۰″
۳۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۴′-۰″ ۱۰′-۶″ ۱۳′-۶″ ۱′-۷″ ۶′-۶″ ۲′-۱۰″ ۳′-۸″ ۴″ ۲′-۶″ ۶′-۰″
۴۰,۰۰۰ ۶,۶۶۶ ۵′-۰″ ۹′-۰″ ۱۲′-۷″ ۲′-۲″ ۷′-۳″ ۳′-۴″ ۴′-۸″ ۴″ ۳′-۰″ ۶′-۰″
۵۰,۰۰۰ ۸,۳۳۳ ۵′-۰″ ۱۱′-۳″ ۱۴′-۱۰″ ۲′-۲″ ۷′-۳″ ۳′-۴″ ۴′-۸″ ۴″ ۳′-۰″ ۶′-۰″
۷۰,۰۰۰ ۱۱,۶۶۷ ۶′-۰″ ۱۰′-۰″ ۱۳′-۸″ ۲′-۹″ ۸′-۶″ ۳′-۱۰″ ۵′-۶″ ۶″ ۳′-۶″ ۶′-۰″
۹۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۶′-۰″ ۱۳′-۰″ ۱۶′-۸″ ۲′-۹″ ۸′-۶″ ۳′-۱۰″ ۵′-۶″ ۶″ ۳′-۶″ ۸′-۰″
۱۱۰,۰۰۰ ۱۸,۳۳۳ ۶′-۰″ ۱۶′-۳″ ۱۹′-۱۱″ ۲′-۹″ ۸′-۱۰″ ۳′-۱۰″ ۵′-۶″ ۶″ ۳′-۶″ ۱۰′-۰″
۱۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۶′-۰″ ۲۰′-۰″ ۲۳′-۸″ ۳′-۰″ ۸′-۱۰″ ۳′-۱۰″ ۵′-۶″ ۶″ ۳′-۶″ ۱۲′-۰″
۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۳۳ ۸′-۰″ ۱۳′-۳″ ۱۷′-۸″ ۴′-۵″ ۱۱′-۴″ ۴′-۱۰″ ۶′-۱۰″ ۸″ ۴′-۶″ ۸′-۰″
۲۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۶۷ ۸′-۰″ ۱۶′-۹″ ۲۱′-۲″ ۴′-۵″ ۱۱′-۴″ ۴′-۱۰″ ۶′-۱۰″ ۸″ ۴′-۶″ ۱۰′-۰″
۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۸′-۰″ ۲۰′-۶″ ۲۵′-۰″ ۴′-۵″ ۱۱′-۶″ ۴′-۱۰″ ۶′-۱۰″ ۸″ ۴′-۶″ ۱۲′-۰″
۴۰۰,۰۰۰ ۶۶,۶۶۷ ۱۰′-۰″ ۱۶′-۶″ ۲۱′-۶″ ۵′-۲″ ۱۳′-۹″ ۶′-۰″ ۸′-۶″ ۱۰″ ۵′-۶″ ۱۰′-۰″

 

CAPaCITY

LBS./HR

CONNECTIONS WEIGHT-LBS.
DRAIN INLET OUTLET OVERFLOW STEAM RETURNS SHIP. OPER. FLOOD.
۵,۰۰۰ ۱″ ¾” ۳″ ۱″ ۳″ ۱″ ۱,۸۰۰ ۳,۹۰۰ ۵,۴۰۰
۹,۰۰۰ ۱½” ۱″ ۴″ ۱″ ۴″ ۱″ ۱,۹۲۰ ۴,۱۰۰ ۵,۶۰۰
۱۸,۰۰۰ ۱½” ۱″ ۴″ ۱½” ۶″ ۱½” ۲,۳۶۰ ۶,۵۰۰ ۸,۷۰۰
۲۵,۰۰۰ ۲″ ۱½” ۴″ ۱½” ۶″ ۱½” ۲,۵۱۰ ۷,۹۲۰ ۱۰,۹۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲″ ۱½” ۵″ ۲″ ۶″ ۲″ ۳,۰۱۰ ۹,۵۰۰ ۱۳,۱۰۰
۴۰,۰۰۰ ۲″ ۱½” ۵″ ۲″ ۸″ ۲″ ۳,۳۶۰ ۱۱,۶۸۰ ۱۶,۴۰۰
۵۰,۰۰۰ ۲″ ۲″ ۶″ ۲″ ۸″ ۲″ ۴,۲۰۰ ۱۴,۶۰۰ ۲۰,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ ۲″ ۲″ ۶″ ۲″ ۱۰″ ۲″ ۵,۱۶۰ ۱۹,۳۰۰ ۲۵,۸۰۰
۹۰,۰۰۰ ۲½” ۳″ ۸″ ۳″ ۱۰″ ۲″ ۵,۸۶۰ ۲۳,۸۰۰ ۳۳,۲۰۰
۱۱۰,۰۰۰ ۲½” ۴″ ۸″ ۴″ ۱۲″ ۲ ½” ۶,۹۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۴۰,۲۰۰
۱۵۰,۰۰۰ ۲½” ۴″ ۱۰″ ۴″ ۱۲″ ۲ ½” ۸,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰ ۴۸,۶۰۰
۲۰۰,۰۰۰ ۲½” ۴″ ۱۲″ ۶″ ۱۶″ ۳″ ۸,۳۰۰ ۴۶,۶۰۰ ۵۴,۳۰۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲½” ۶″ ۱۲″ ۶″ ۱۶″ ۳″ ۹,۷۰۰ ۵۷,۵۰۰ ۶۸,۶۰۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲½” ۶″ ۱۲″ ۶″ ۱۸″ ۳″ ۱۱,۳۰۰ ۶۸,۴۰۰ ۸۱,۷۰۰
۴۰۰,۰۰۰ ۲½” ۸″ ۱۲″ ۶″ ۲۰″ ۴″ ۱۳,۷۰۰ ۸۷,۹۰۰ ۱۰۲,۹۰۰