مخازن انبساط باز

متن عنوان ثانویه دلخواه برای برگه ها

مخازن انبساط باز

جهت تثبیت فشار سیستم و فراهم آوردن امکان انبساط حجمی آب در اثر افزایش دما در سیستم های حرارت مرکزی بسته ، از مخزن انبساط استفاده می شود این مخزن به شکل essayhelp-now.comمکعب مستطیل از ورق گالوانیزه تولید شده که در عمل برای سیستم های حرارتی مرکزی با فشار کم و دمای ۹۰ درجه سانتیگراد مناسب است.

essay writing