منابع كويلدار افقی

متن عنوان ثانویه دلخواه برای برگه ها

منابع كويلدار افقی

مخازن کویل دار افقی 

مخزن کویل دار نوع دیگری از مخازن جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.مخزن  کویل دار دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل مخزن ، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع کویل دار، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. وبر حسب نیاز جهت نصب بصورت افقی و عمودی ساخته می شوند. برتری منابع کویل دار نسبت به دیگر دستگاههای تولید کننده آبگرم بهداشتی نظیر منابع دو جداره این است که فقط از یک بدنه استفاده شده و پس از بروز اشکالاتی مانند ترکیدگی و یا رسوب گرفتگی کاملا قابل تعمیر می‌باشند. ضمنا بخاطر وجود منبع اصلی انتقال حرارت (کویل) در داخل مخزن ، افت حرارتی آن بسیار کم می‌باشد.

ویژگی ها :

تامین آب گرم مصرفی ساختمان

سهولت انجام تعمیرات و نگهداری

راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجدار

 

جهت دانلود و مشاهده اطلاعات کامل این محصول بر روی عکس و یا لینک زیر کلیک کنید.

 

8

quick-download-media-file-image

 

W:Water in 40`F and B:Boilre Water in 212`F W:Water in 40`F and B:Boilre Water in 180`F  

Heating Surface

 

Coil Model

With Return Pump Without Return Pump With Return Pump Without Return Pump
B (GPM) W (GPH) B (GPM) W (GPH) B (GPM) W (GPH) B (GPM) W (GPH)
۴ ۴۶ ۳ ۳۰ TCW,S,S 4 – 12
۶ ۶۹ ۲ ۲۲ ۴ ۴۵ ۱ ۱۰ ۱٫۸ TCW,S  ۴ – ۱۸
۸ ۸۹ ۳ ۳۷ ۵ ۵۸ ۱ ۱۷ ۲٫۵ TCW,S 4 – 24
۱۰ ۱۱۲ ۵ ۵۴ ۶ ۷۳ ۲ ۲۷ ۳٫۳ TCW,S 4 – ۳۰
۱۲ ۱۳۵ ۶ ۷۱ ۷ ۸۷ ۳ ۳۶ ۴٫۱ TCW,S 4 – ۳۶
۱۳ ۱۵۸ ۸ ۹۰ ۹ ۱۰۲ ۴ ۴۶ ۴٫۹ TCW,S 4 – ۴۲
۱۵ ۱۸۱ ۹ ۱۰۷ ۱۰ ۱۱۷ ۵ ۵۶ ۵٫۷ TCW,S 4 – ۴۸
۱۷ ۲۰۴ ۱۱ ۱۲۶ ۱۱ ۱۳۲ ۶ ۶۷ ۶٫۵ TCW,S 4 – ۵۴
۱۹ ۲۲۵ ۱۲ ۱۴۲ ۱۲ ۱۴۵ ۶ ۷۵ ۷٫۲ TCW,S 4 – ۶۰
۲۱ ۲۴۸ ۱۴ ۱۶۰ ۱۴ ۱۶۰ ۷ ۸۶ ۸ TCW,S 4 – 66
۲۳ ۲۷۱ ۱۵ ۱۸۰ ۱۵ ۱۷۵ ۸ ۹۷ ۸٫۸ TCW,S 4 – ۷۲
۲۷ ۳۱۷ ۱۷ ۱۹۹ ۱۷ ۲۰۵ ۹ ۱۰۷ ۱۰٫۴ TCW,S 4 – ۸۴
۳۱ ۳۷۵ ۱۸ ۲۱۵ ۲۰ ۲۳۳ ۱۰ ۱۱۹ ۱۲ TCW,S 4 – ۹۶
۱۰ ۱۱۵ ۲ ۲۹ ۷ ۷۴ ۱ ۱۸ ۳٫۳ TCW,S 6 – ۱۲
۱۵ ۱۷۳ ۶ ۷۱ ۱۰ ۱۱۲ ۳ ۳۱ ۵٫۶ TCW,S 6 – ۱۸
۲۰ ۲۳۰ ۱۰ ۱۲۱ ۱۳ ۱۴۹ ۵ ۵۸ ۸ TCW,S 6 – ۲۴
۲۴ ۲۸۸ ۱۴ ۱۶۹ ۱۶ ۱۸۶ ۷ ۸۵ ۱۰٫۳ TCW,S 6 – ۳۰
۲۹ ۳۴۶ ۱۹ ۲۲۴ ۱۹ ۲۲۳ ۱۰ ۱۱۴ ۱۲٫۷ TCW,S 6 – ۳۶
۳۴ ۴۰۳ ۲۴ ۲۷۸ ۲۲ ۲۶۰ ۱۲ ۱۴۲ ۱۵ TCW,S 6 – ۴۲
۳۹ ۴۶۱ ۲۸ ۳۳۲ ۲۵ ۲۹۸ ۱۵ ۱۷۳ ۱۷٫۴ TCW,S 6 – ۴۸
۴۳ ۵۱۸ ۳۲ ۳۸۲ ۲۸ ۳۳۵ ۱۷ ۲۰۳ ۱۹٫۷ TCW,S 6 – ۵۴
۴۸ ۵۷۶ ۳۷ ۴۳۸ ۳۱ ۳۷۲ ۲۰ ۲۳۳ ۲۲٫۱ TCW,S 6 – ۶۰
۵۳ ۶۳۴ ۴۲ ۴۹۴ ۳۴ ۴۰۹ ۲۲ ۲۶۲ ۲۴٫۴ TCW,S 6 – ۶۶
۵۸ ۶۹۱ ۴۶ ۵۴۵ ۳۷ ۴۴۶ ۲۵ ۲۹۵ ۲۷ TCW,S 6 – ۷۲
۶۷ ۸۰۶ ۵۵ ۶۵۲ ۴۴ ۵۲۱ ۳۱ ۳۶۰ ۳۱٫۵ TCW,S 6 – ۸۴
۷۷ ۹۲۴ ۶۵ ۷۶۳ ۵۰ ۵۹۵ ۳۶ ۴۲۱ ۳۶٫۲ TCW,S 6 – ۹۶
۲۷ ۳۱۷ ۱۲ ۱۴۵ ۱۷ ۲۰۵ ۶ ۶۶ ۱۱ TCW,S 8 – ۱۸
۳۶ ۴۳۲ ۱۹ ۲۲۸ ۲۴ ۲۷۹ ۹ ۱۱۰ ۱۵ TCW,S 8 – ۲۴
۴۶ ۵۴۷ ۲۷ ۲۱۳ ۳۰ ۳۵۳ ۱۳ ۱۵۷ ۱۹ TCW,S 8 – ۳۰
۵۵ ۶۶۲ ۳۴ ۴۰۵ ۳۶ ۴۲۸ ۱۸ ۲۰۷ ۲۳ TCW,S 8 – ۳۶
۶۵ ۷۷۸ ۴۲ ۴۹۴ ۴۲ ۵۰۲ ۲۲ ۲۵۷ ۲۷ TCW,S 8 – ۴۲
۷۵ ۸۹۳ ۵۱ ۶۰۲ ۴۸ ۵۷۷ ۲۷ ۳۱۹ ۳۲ TCW,S 8 – ۴۸
۸۴ ۱۰۰۸ ۶۰ ۷۰۵ ۵۴ ۶۵۱ ۳۲ ۳۷۴ ۳۶٫۵ TCW,S 8 – ۵۴
۹۱ ۱۰۹۴ ۶۹ ۸۱۰ ۵۹ ۷۰۷ ۳۶ ۴۳۰ ۴۱ TCW,S 8 – ۶۰
۱۰۰ ۱۲۱۰ ۷۷ ۹۱۲ ۶۵ ۷۸۱ ۴۱ ۴۸۴ ۴۵ TCW,S 8 – ۶۶
۱۱۰ ۱۳۲۵ ۸۵ ۱۰۰۷ ۷۱ ۸۵۶ ۴۵ ۵۳۴ ۴۹ TCW,S 8 – ۷۲
۱۳۰ ۱۵۵۵ ۱۰۲ ۱۲۰۴ ۸۴ ۱۰۰۴ ۵۵ ۶۵۲ ۵۸ TCW,S 8 – ۸۴
۱۵۰ ۱۷۹۶ ۱۲۰ ۱۴۱۰ ۹۶ ۱۱۵۳ ۶۶ ۷۷۹ ۶۷ TCW,S 8 – ۹۶