منبع دو جداره

متن عنوان ثانویه دلخواه برای برگه ها

منبع دو جداره

منبع دو جداره آب گرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. مبنع دوجداره از دو قسمت بیرونی و درونی تشکیل شده است.
بدین سان که آب گرم با بخار که توسط مشعل و دیگ تولید شده به جداره بیرونه رفته و آنجا آب مبنع داخلی را گرم می کند.

802